Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học A Hưng Phú

Xã Hưng Phú
07813869244
c1thahp.ppl@sobaclieu.edu.vn